Historie a současnost folklorního života
v obcích LVA a Dolního Rakouska

Hlavní cíl

Základem projektu bude shromáždění, studium a odborně-popularizační zpracování literatury, pramenů archivní a muzejní povahy, které prostřednictví webu populární formou odprezentujeme veřejnosti.

Shrnutí projektu

Od začátku projektu poběží pravidelné mapování a fotodokumentace hlavních folklorních aktivit v území projektu. Důraz bude kladen i na zachycení ojedinělosti a specifik lidového oděvu, zvykosloví v jednotlivých obcích. Cyklus lidových tradicí a zvyků bude v základě obsahovat celý liturgický rok. Součástí dokumentace soudobého folklorního života a nezanedbatelnou složkou budou i rozhovory s pamětníky s důrazem na současné zhotovitele krojových součástí.